Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

AGENTÚRY PRE KODIFIKÁCIU

Agentúra pre kodifikáciu je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ktorá spracúva návrhy kodifikačných údajov o výrobku na základe úradom vydaného osvedčenia, ktorým sa potvrdzuje jej spôsobilosť spracúvať návrhy kodifikačných údajov o výrobku (ďalej len „osvedčenie o spôsobilosti“).

Úrad môže vydať právnickej osobe alebo fyzickej osobe osvedčenie o spôsobilosti len na základe splnenia určitých podmienok. Úrad priebežne overuje spôsobilosť agentúry pre kodifikáciu spracúvať návrhy kodifikačných údajov o výrobku a môže pozastaviť platnosť osvedčenia o spôsobilosti alebo odobrať osvedčenie o spôsobilosti agentúre pre kodifikáciu, ktorá pri priebežnom overovaní nepreukáže spôsobilosť spracúvať návrhy kodifikačných údajov o výrobkoch podľa testovacích podkladov poskytnutých úradom.

Agentúra pre kodifikáciu predkladá úradu spracované návrhy kodifikačných údajov o výrobkoch s uvedením používateľov. Úrad overuje správnosť návrhu kodifikačných údajov o výrobku, ktorý predkladá agentúra pre kodifikáciu. Na základe výsledkov overenia úrad pridelí výrobku kodifikačné číslo, kód výrobcovi výrobku a kód dodávateľovi výrobku a zaradí výrobok do kodifikačného systému Slovenskej republiky. Proces výkonu činnosti „Agentúry pre kodifikáciu“ sa riadi Metodikou na posudzovanie spôsobilosti agentúry spracovávať NKÚoV, ktorú vydal ÚOŠKŠOK.

NKÚoV - sú spracované podkladové údaje o výrobku na účely obrany od výrobcu/dodávateľa výrobku, v elektronickej forme a v špeciálnom elektronickom formáte, ktorý je kompatibilný s MCCatalogue - kodifikačným informačným systémom Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK v Trenčíne. V SR môže NKÚoV spracovať len subjekt, ktorý splní náležitosti zákona č. 11/2004 Z.z. § 11 Agentúra pre kodifikáciu.

Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o vydaní osvedčenia o spôsobilosti spracúvať návrh kodifikačných údajov o výrobku, sa deje prostredníctvom uverejnenia vo VESTNÍKU MO SR.

Aktualizované:22. 01. 2009 11:13